เมื่อเกิดไฟช็อตและสายไฟลุกไหม้

  • ให้สวิตช์กุญแจและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดทันที
  • หาทางถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วที่ถอดง่ายที่สุดออกโดยเร็ว
  • ตรวจหาแหล่งของการช็อตหรือการลุกไหม้ พยายามทำการดับไฟที่ลุกไหม้อยู่ ใช้น้ำยาดับเพลิง น้ำ หรือผ้าชุดน้ำโปะไฟให้ดับ

หมายเหตุ

          ห้ามกระชากสายไฟด้วยมือเปล่า เพราะสายไฟอาจมีความร้อนสูงมาก ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงได้