สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

  สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง เลขที่ 147 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง
อำเภอพานทอง

โทรศัพท์

 

 

- งานบริหารทั่วไป 038-275200
- ฝ่ายวิชาการขนส่ง 038-285261
- ฝ่ายทะเบียนรถ 038-277472,286227
- ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ 038-275202

 

241039