กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.

โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888

Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

241025