รอบการสอบในเดือน สิงหาคม 2558

รอบการสอบเดือน สิงหาคม 58

รถจักรยานยนต์
      วัน เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558    และ  วัน พุธที่ 19 สิงหาคม 2558   และ วัน พุธที่ 26 สิงหาคม 2558
 
รถยนต์ส่วนบุคคล
    วัน เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558    และ  วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558   และ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
241050