รอบการสอบในเดือน กรกฎาคม 2558

รอบการสอบเดือน กรกฎาคม 58

รถจักรยานยนต์
      วัน เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558    และ  วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558
 
รถยนต์ส่วนบุคคล
    วัน เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2558    และ  วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2558
241051